16.1.08

Staff, lommemenner og idiotar

Eg hadde ikkje tenkt å skriva noko om dette, men sidan eg har litt tid til overs gjer eg det likevel. Det eg seier i dette innlegget er ting eg meinar på generell basis og som eg kunne ha sagt i andre samanhengar og. Så veit de det.

Eg har merka meg at det i denne saka fins to ytterfløyar (for det har me jo aldri ellers, eh). På den eine sida har ein dei som tilsynelatande meinar at ein burde sperra den antekne lommemannen inne på livstid utan å bråk meir med ting som rettsaker og slikt. På den andre sida har ein dei som meinar at målet alltid heilagar middelet og at ytringsfridommen er viktigst alltid, uansett.

Handlingane "Lommemannen" har gjort er grusomme, og overgerp mot born er etter mi meining blant det aller verste ein kan gjera. Dette er forhåpentleg dei fleste einige om. Når det er sagt er det likevel slik at me lever i ein rettstat, og det skal me vera glade for. Dette tyder at alle har rett til ei rettvis rettsak og at ingen er skuldige (offisielt sett, det er sjølvsagt folk som utfører straffbare handlingar dei aldri vert dømde for) før dei faktisk er dømde. Dette er bra, då det faktisk hender at politiet tek feil i fyrste omgang og arresterar feil person.

Dei fleste ser vel sjølve at eit rettsystem er betre enn blodhemn og lysnjemobb.

Dette tyder forøvrig ikkje at det er greit at forsvarsadvokatar kjem med krenkande uttalingar som ufarleggjer pedofili i media. Tor E. Staff kan jo sjølvsagt sei og meina kva han vil og avisene kan trykka kva dei vil. Men det ER jo lov å tenka seg om. Er det eigentleg ein bra ting at nokon som førsøksvis ufarleggjer pedofili har kippekort i avisene? Berikar det debatten? Er det eit poeng å normalisera pedofili? Det er jo grunnar til at å utøve pedofili er ulovleg i utgangspuktet.

Eg trur både offer og overgripar hadde vore betre tent med at sakene heldt seg i rettsalane. Offera hadde sluppe å forhalde sag til krakilske advokatar i media som legg stein til byrden ved å hevda at dei er unormale som tek skade av overgrepa og overgriparen kunne nok ha vore tent med litt mindre merksemd rundt sin person den dagen den skal tilbake til samfunnet.

Som nemnt over må folk sjølvsagt få sei og meina kva dei vil. Det tyder ikkje at alt er konstruktivt. Og av og til kan ytringsfridommen kresja med andre rettar. Av og til kan ytringar få følgje i form av at dei legitimerar ulovlege handlingar eller at folk føler seg trua eller krenka av dei. Er det framleis greit å koma med slike ytringar då?

Eg synest Virrvarr , Minneapolise og Lin har skrive interessant postar om det same emnet.

Link til Minneapolise kjem seinare, då dataen på jobben fekk eit illebefinnande akkurat no.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home